आकडेमोडी

शासकीय आकडेमोडी–

घोषवारा–

 • एकूण लोकसंख्या – 2470.
  • एकूण कुटुंबे संख्या – 494.
  • दारिद्रय रेषेखालील – 106.
  • दारिद्रय रेषेवरील – 388.
  • वैयक्तिक शौचालय वापरात असणारी कुटुंबे – 372.
  • सार्वजनिक शौचालय संख्या –213 सीटस.
  • सार्वजनिक शौचालय वापरात असणारी कुटुंबे – 62 कुटुंबे.
  • सामुहिक शौचालय वापरणारी कुटुंब संख्या – 60 कुटुंबे.
  • स्थलातंरीत कुटुंबे 00 कुटुंबे.
  • दारिद्रय रेषेखालील शौचालयाची संख्या – 35.
 • शौचालय – 406.
  • दारिद्रय रेषेखालील – 39.
  • दारिद्रय रेषेवरील – 367.